Logo Aries
Devino membru
Logo Aries
Devino membru
Logo Aries
feature background

Statutul Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi Software Filiala Timişoara ARIES – TM

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Filiala Timişoara a Asociaţiei Rom.ne pentru Industria Electronică şiSoftware, cu acronimul ARIES-TM, este organizaţia profesional comercială a industriei electronice şi software din Timişoara şi aria geografică alocată de Adunarea Generala a ARIES, neguvernamentală şi nonprofit. Filiala are drept scop promovarea şi protejarea mediului de afaceri al industriei electronice şi software din Rom.nia, promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale membrilor şi .ntărirea autorităţii lor profesionale şi prestigiul lor social.

Art.2. ARIES-TM este persoană juridică, cu sediul in Timisoara , B-dul Liviu Rebreanu, Nr.152, Bl.16, Ap. 2

CAPITOLUL 2. ATRIBUŢIILE ARIES-TM

Art.3. Promovează şi protejează interesele profesionale şi comerciale ale membrilor săi.

Art.4. Organizează şi promovează mediul contactelor profesionale şi comerciale din domeniu.

Art.5. Elaborează şi promovează iniţiative legislative .n favoarea membrilor săi şi facilitează accesul membrilor săi la organisme guvernamentale şi neguvernamentale.

Art.6. Organizează şi acordă asistenţă pentru colaborarea .ntre membrii săi.

Art.7. Acordă asistenţă si promovează proiectele individuale, comune sau cu terţi.

Art.8. Asigură competitivitatea industriei prin:

a) Promovarea conduitei etice .n r.ndul membrilor săi

b) Promovarea calităţii .n activitatea membrilor săi

c) Promovarea conceptului de protecţie a mediului .n/şi prin activitatea

membrilor săi

d) Stimularea şi promovarea activităţilor inovative şi protejarea creaţiei

intelectuale şi tehnice.

e) Promovarea imaginii industriei .n ţară şi .n străinătate

Art.9. Asigură un flux informaţional competitiv şi o diseminare nediscriminatorie a informaţiilor către membrii săi.

Art.10. Efectuează activităţi de cercetare şi studii şi elaborează strategii, construieşte baze de date, sistematizează informaţiile şi asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor la acestea.

Art.11. Promovează şi participă la implementarea societăţii informaţionale şi a societăţii cunoaşterii .n Rom.nia.

Art.12. Organizează acţiuni de perfecţionare .n ţară şi străinătate .n beneficiul membrilor.

Art.12.Bis. Organizează şi derulează evenimente şi programe pentru tineret pentru promovarea Societăţii Informaţionale şi Societăţii Cunoaşterii.

Art.13. Filiala .şi manifestă caracterul reprezentativ şi consultativ prin aceea că:

a) reprezintă şi susţine interesele profesionale, comerciale şi de grup ale membrilor săi in faţa organelor guvernamentale, altor organisme şi institiţii din ţară şi străinătate;

b) Întocmeşte studii, dă informaţii şi consultaţii de specialitate pentru membrii săi sau pentru terţi:

c) propune organelor .n drept promovarea unor acte normative în interesul

membrilor săi;

d) iniţiază .nt.lniri şi contacte profesionale.

CAPITOLUL 3. MEMBRII ARIES. DREPTURI ŞI .NDATORIRI

Art.14. Sunt membri ARIES-TM, organizaţiile cu persoanalitate juridică ale industriei electronice şi software din Timisoara şi aria geografică alocată de Adunarea Generala a ARIES, profit sau nonprofit şi de drept privat şi organizaţiile mediului universitar care aderă la prezentul statut. Organizaţia .şi exercită calitatea de membru al ARIES-TM prin persoana care o angajează .n mod valabil sau printr-o persoană delegată în acest scop. Organizaţia care doreşte să devină membru ARIES va înregistra o cerere tip la secretariatul Filialei .

Art.15. Membrii Filialei au dreptul:

a) să participe la Adunările Generale ale Filialei şi Asociaţiei ARIES, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul, sau bunul mers al Filialei siAsociaţiei;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Filialei şi Asociaţiei;

c) să beneficieze, în condiţiile stabilite de statut şi în regulamentul de funcţionare, de serviciile Filialei si Asociaţiei;

d) să sesizeze Filiala şi Asociaţia despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării şi promovării acestor interese.

e) să îşi delege votul prin mandat unui alt membru ARIES, sau ARIES-TM sau unei persoane desemnate în acest scop

Art.16. Membrii Filialei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile prezentului statut şi hotăr.rile organelor de conducere ale Filialei si Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Filialei şi Asociaţiei;

b) să plătească taxele în condiţiile şi la nivelul stabilite de Adunarea Generală a Asociatiei;

c) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legilor ţării.

Art.17. Membrii Filialei pierd această calitate, după caz, prin:

a) încetarea existenţei persoanei juridice;

b) prin renunţarea la calitate de membru;

c) prin retragerea calitaţii de membru, în cazul în care acesta nu plăteşte taxele de participare, sau încalcă grav şi repetat îndatoririle ce-i incumbă în baza prezentului statut ori devine nedemn ca efect al unei condamnări penale sau declararea stării de faliment. Acordarea sau pierderea calitaţii de membru se consată sau, după caz, se decide de Comitetul Executiv al ARIES-TM.

Art.18. Pot fi membri asociaţi persoane juridice sau fizice, din ţară sau străinătate, care sprijină moral sau material Filiala. Pot fi membri onorifici ai Filialei , personalităţi din ţara sau strainătate care sprijină prin activitatea lor interesele şi imaginea Filialei sau Asociaţiei.(Dobândirea calităţii de membru Onorific al Filialei se face pe baza propunerii Preşedintelui şi cu aprobarea Consiliului Director).

Art.19. Dispoziţiile art. 15 şi 17 privind dob.ndirea şi pierderea calităţii de membru se aplică în mod corespunzător şi membrilor asociaţi şi celor onorifici.

Membrii Filialei şi cei onorifici au numai drepturile prevăzute la art. 15, literele a şi d şi îndatoririle prevăzute la art.16 literele a si c. Ei pot fi invitaţi la şedinţele organelor de conducere ale Filialei, fără .nsă a participa la vot.

CAPITOLUL 4. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

Art.20. Organele de conducere ale Filialei sunt:

a) Adunarea Generală a membrilor Filialei;

b) Consiliul Director;

c) Comitetul Executiv;

d) Preşedintele. În raport cu numărul membrilor, cu obiectivul lor de activitate şi interesele lor, Filiala se poate organiza pe grupe de lucru şi secţiuni. Organele de conducere ale acestora sunt: Adunarea Generală a membrilor şi liderul organizaţiei, de drept vicepreşedinte al Filialei .

Art.21. Organele de conducere în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora răspund de activitatea organului respectiv în faţa Adunării Generale.

Fiecare membru răspunde faţă de organul de conducere din care face parte pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

A. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI ŞI ADUNAREA

GENERALĂ PE SECŢIUNI SI GRUPE DE LUCRU

Art.22. Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor Filialei, respectiv grupei de lucru sau secţiunii filialei, fiind organul suprem de conducere al acesteia.

Art.23. Adunarea Generală se .ntruneşte .n sesiune ordinară, o dată .n fiecare an, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuiesc rezolvate probleme importante care intră în competenţa sa şi care nu suferă amânare. Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face şi la cererea unui număr de cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

Art.24. Adunarea Generală se convoacă de preşedintele Filialei cu cel puţin 15 zile înaintea datei întrunirii. O dată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

Art.25. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenti cel puţin două treimi din numărul total al membilor existenţi la data convocării. Dacă la prima convocare nu se .ntruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată care nu va depăşi 30 de zile de la data stabilită pentru prima convocare, care va fi statutara, indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art.26. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele în funcţiune al Filialei . Înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenţi după lista nominală, raport.ndu-se Adunării Generale rezultatul verificării.

Art.27. Hotăr.rile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Art.28. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) dezbate problemele de interes general şi actual ale Filialei si Asociaţiei, adoptă rezoluţii care reflectă poziţia membrilor Filialei .n problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;

b) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul de verificare al Comisiei de cenzori privind activitatea desfăşurată .ntre sesiunile Adunării Generale şi dă descărcare de gestiune;

c) aprobă bugetul anual al Filialei ;

d) stabileşte obiectivele generale ale activităţii Filialei pe perioada până la următoarea Adunare Generală sau pe peroade mai lungi;

e) alege preşedintele şi aprobă sau modifică programul şi Comitetul executiv propus de acesta;

f) stabileşte numărul membrilor Comisiei de cenzori;

g) deliberează şi hotărăşte .n privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.

B. CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI

Art.29. Consiliul Director este votat de Adunarea Generală pe o durată de 2 ani.

El este format din comitetul Executiv şi un număr de membri stabiliţi şi votaţi de Adunarea Generală.

Art.30. Consiliul Director se .ntruneşte trimestrial după un calendar prestabilit şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

Dacă acest cvorum nu este .ndeplinit se face o nouă convocare .n maxim 15 zile de la prima şi se vor lua decizii cu majoritate simplă indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.31. Consiliul Director exercită, .n perioada dintre sesiunile Adunării

Generale, conducerea Asociaţiei şi hotărăşte .n toate problemele care intră în competenţa sa, în baza prezentului statut sau a hotăr.rilor Adunării Generale.

Sunt de competenţa Consiliului Director:

a) dezbaterea problemelor de interes general ivite .n perioada dintre adunările generale şi adoptarea de concluzii şi hotărâri cu măsurile corespunzătoare;

b) elaborarea sau aprobarea de programe şi proiecte între două Adunări Generale;

c) elaborarea de strategii şi tactici de punere .n aplicare a programelor şi proiectelor aprobate de către Adunarea Generală;

d) stabilirea de contacte cu parteneri de afaceri, cu administraţia de stat, organizaţii neguvernamentale, cu legislativul, precum şi cu organizaţii şi instituţii din afara ţării pentru dezvoltarea lobby-ului Asociaţiei;

e) elaborarea şi aprobarea structurii aparatului administrativ al Filialei, precum şi numărul de personal;

f) angajează comisia de cenzori a filialei.

C. PREŞEDINTELE FILIALEI

Art.32. Preşedintele Filialei este ales pe o durată de 2 ani, pe baza unei propuneri de program al unui comitet executiv şi al unui buget. Odată ales devine şi preşedintele

Consiliului Director şi al Comitetului Executiv.

Art.33. Preşedintele Filialei asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi a Asociaţiei şi urmăreşte aducerea la .ndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director. El îşi asumă întreaga responsabilitate a funcţionării ARIESTM pe durata mandatului său.

Art.34. Preşedintele poate delega prin decizie, parte din atribuţiile sale unui vicepreşedinte. Vicepreşedintele desemnat este înlocuitorul de drept al preşedintelui.

Art.35. Atribuţiile preşedintelui:

a) Elaborează programul filialei şi formează echipa Comitetului Executiv şi le supune aprobării Adunării Generale.

b) Prezidează şedinţele Adunărilor Generale, ale Consiliului Director şi ale

Comitetului Executiv pe durata mandatului său.

c) Urmăreşte nemijlocit activitatea Comitetului Executiv pentru executarea în termen a programului şi raportează Consiliului Director.

d) Angajează Filiala .n relaţiile cu partenerii din ţară şi stăinătate

e) Angajează personalul asociaţiei şi stabileşte cuantumul remuneraţiei lor.

f) Convoacă Adunarea Generală conform Art.24 şi 25 ale acestui statut şi asigură buna desfăşurare a sa.

g) Propune noi vicepreşedinţi pe durata mandatului său şi .i supune aprobării Consiliului Director conform regulamentelor asociaţiei.

h) Propune revocarea sau schimbarea unor vicepreşedinţi pe durata mandatului său şi supune propunerea Consiliului Director conform regulamentelor Filialei şi hotărârilor Adunării Generale.

D. COMITETUL EXECUTIV AL ARIES-TM

Art.36. Comitetul Executiv este format din totalitatea vicepreşedinţilor de drept conform art.20 şi de cei numiţi de preşedinte şi aprobaţi de Adunarea Generală.

Art.37. Comitetul Executiv se .ntruneşte odată pe trimestru după un calendar prestabilit şi îşi desfăşoara activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

Art.38. Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:

a) Să execute programul aprobat de Adunarea Generală .n parametrii şi

termenele stabilite.

b) Să execute pe durata mandatului său toate hotăr.rile Consiliului Director.

c) Să raporteze Consiliului Director şi Adunării Generale asupra execuţiei

programelor şi hotăr.rile luate de aceştia.

d) Să propună Consiliului Director pe durata mandatului său noi programe şi proiecte spre a fi aprobate.

E. DESPRE VICEPREŞEDINŢI

Art.39. Toţi vicepreşedinţii ARIES-TM au rol executiv. Ei îşi asumă responsabilitatea faţă de Adunarea Generală, grupelor de lucru sau secţiunilor conform

art.20.

Art.40. Toţi vicepreşedinţii .şi desfăşoară activitatea pe baza programelor

negociate cu preşedintele în a cărui echipă se integrează.

Art.41. Atribuţiile vicepreşedinţilor:

a) Să execute programele pe baza cărora au fost propuşi şi aleşi.

b) Să colaboreze cu ceilalţi vicepreşedinţi şi cu secretariatul Filialei pentru

îndeplinirea misiunii lor şi sprijinirea celorlalţi vicepreşedinţi.

c) Să propună noi programe şi proiecte.

d) Să participe şi să ia decizii .n cadrul Comitetului Executiv şi al Consiliului

Director.

F. DISPOZIŢII COMUNE ORGANELOR DE CONDUCERE

Art.42. Calitatea de membru al unui organ de conducere .ncetează la data expirării perioadei pentru care a fost ales, sau prin revocare de către organul care l-a ales.

Membrii organelor de conducere vor continua, de regulă, să-şi exercite mandatul şi după expirarea acestei perioade, însă numai p.nă la prima .ntrunire a organului care i-a ales.

Calitatea de membru al unui organ de conducere .ncetează şi prin .ncetarea funcţiei pentru care a fost ales sau este demis, sau din alte cauze ce sunt stabilite prin normele interioare privind modul de desfăşurare a activităţii de conducere a Asociaţiei. în organele de conducere, un membru nu poate fi reprezentat de mai mult de o persoană.

Art.43. Dezbaterile şi hotăr.rile organelor de conducere sunt consemnate în procese verbale.

CAPITOLUL 5. COMISIA DE CENZORI

Art.44. Comisia de cenzori va fi formata din 3 persoane desemnate de Consiliul Director: un expert contabil si doi reprezentanti ai firmelor membre. Cenzorii răspund numai faţă de Adunarea Generală pentru activitatea lor. Ei sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor ce le revin .n temeiul prezentului statut.

Art.45. Cenzorii controlează gestiunea Filialei , verifică executarea bugetului, ca şi operaţiunile financiar contabile, supraveghează regularitatea evidenţelor şi prezintă Adunării Generale raportul lor. În caz de constatări şi concluzii divergente, membrii comisiei de cenzori vor face rapoarte separate care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale împreună cu punctul de vedere al preşedintelui Filialei .

În afară de aceste rapoarte, Comisia de cenzori va .ntocmi procese-verbale în care va consemna toate constatările, concluziile şi recomandările lor. Rapoartele şi procesele-verbale ale comisiei de cenzori se .nscriu .ntr-un registru special. Un exemplar din aceste rapoarte sau procese-verbale va fi prezentat preşedintelui Filialei după ce a fost înregistrat.

Art.46. Preşedintele Filialei răspunde de aducerea la .ndeplinire a recomandărilor Comisiei de cenzori, faţă de care nu şi-a exprimat .n scris opinia divergentă. În cazul constatării unor nereguli grave, Comisia de cenzori poate cere convocarea Adunării Generale .n sesiune extraordinară.

Art.47. Comisia de cenzori va putea să-şi exercite oric.nd controlul său.

CAPITOLUL 6. STRUCTURA FUNCŢIONAL-ORGANIZATORICĂ

A ASOCIAŢIEI

Art.48. Filiala are structura funcţional-organizatorică stabilite de Adunarea Generală la propunerea preşedintelui Filialei .

Art.49. Art.50. .n cadrul Filialei se pot organiza, .n temeiul aprobării Adunării Generale, grupe de lucru, secţii sau comisii de studii cu sarcina de a efectua studiile, avizele şi proiectele care intră .n atribuţiile Filialei şi de a reprezenta interesele ARIESTM în teritoriu.

CAPITOLUL 7. PATRIMONIUL FILIALEI

Art.51. La constituire, patrimoniul ARIES-TM este de 7.500.000 lei depuşi la CEC.

Art.52. Sursele de finanţare ale Filialei se constituie din taxe de .nscriere şi cotizaţii ale membrilor, taxe şi tarife pentru servicii din domeniul său de activitate, comisioane, precum şi din donaţii şi sponsorizări.

Art.53. Toate veniturile şi cheltuielile Filialei se .nscriu .n bugetul anual al Filialei, care se aprobă de Adunarea Generală.

CAPITOLUL 8. DESPRE RELAŢIILE FILIALEI CU ASOCIATIA MAMA ARIES

Art.54 Filiala ARIES-TM este o structura teritorială a Asociaţiei Rom.ne pentru Industria Electronică şi Software, conform legii, avand statutul stabilit de Adunarea Generala a ARIES, şi o durata de funcţionare nelimitată.

Art.55 Filiala ARIES-TM se constituie pe baza art.20 din Statutul ARIES, pe baza hotăr.rii Adunarii Generale a ARIES, şi pe baza acordului liber consimţit al membrilor asociaţiei din zona .n care se constituie.

Art.56 Membrii Filialei

a) Pot fi membri ai filialelor numai persoanele juridice cu sediul .n aria geografică desemnată de Adunarea Generala a Asociaţiei.

b) Toţi membrii filialei sunt membrii de drept ai ARIES. Calitatea de membru al filialei se obţine numai după .nregistrarea .n Registrul unic al membrilor ARIES.

c) Calitatea de membru al filialei şi pierderea acesteia, precum şi drepturilor şi îndatoririle lor sunt identice cu cele ale membrilor ARIES, stipulate în capitolul III al statutului său.

Art.57 Filiala are dreptul:

a) să încheie în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare;

b) să încheie acte juridice de dispoziţie .n numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotăr.rii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei conform art.13, aliniat 2 din OG 26/30.01.2000.

c) să .şi organizeze propria Adunare Generală a membrilor şi să-şi aleagă preşedintele, Consiliul Director şi Comitetul Executiv conform regulilor statutului ARIES de alegere a preşedintelui asociaţiei, Consiliul Director şi a Comitetului său executiv

d) să îşi stabilească taxele pe serviciile sale şi să atragă fonduri suplimentare prin contribuţii benevole, sponsorizări, programe cu finanţare internă sau externă şi orice alte resurse care nu contravin legilor statului şi statutului ARIES.

e) să delege preşedintele Filialei, sau alta persoană, să reprezinte interesele sale în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei. Numărul de voturi .n Adunarea Generala a membrilor ARIES va fi egală cu numarul membrilor filialei mai puţin cei care au reprezentare directă

f) să înscrie noi membri conform statutului ARIES

g) să .şi constituie un patrimoniu distinct de cel al ARIES cu respectarea legii

h) să utilizeze resursele create sau atrase aşa cum hotărăste Adunarea Generală a membrilor Filialei

i) să organizeze evenimente şi să constituie organizaţii care să sprijine activitatea profesională şi comercială a membrilor (parcuri tehnologice, incubatoare de afaceri, etc.).

j) să organizeze evenimente şi activităţi care să sustină mediul universitar, în concordanţă cu interesele membrilor Filialei.

Art.58 Filialele ARIES au obligaţia:

a) să respecte statutul ARIES, deciziile preşedintelui şi Consiliului Director al ARIES şi toate hotăr.rile luate de către Adunarea Generală a Membrilor ARIES.

b) să respecte legile tarii si sa utilizeze numele si imaginea ARIES in favoarea intregii Asociatii si a afinilor sai.

c) să predea patrimoniul sau, .n caz de lichidare, Consiliului Director al ARIES.

d) Să plătească, .n contul ARIES, 25% din veniturile constituite din cotizaţiile membrilor, aşa cum sunt ele stabilite la nivel national, p.nă pe 15 ale lunii următoare celei în care s-au colectat.

e) să utilizeze statutul ARIES .n vigoare.

f) Să .nscrie toate modificarile rezultate .n urma Adunarilor Generale ale Membrilor ARIES la Registrul special al instanţei.

g) Să servească .n mod egal, transparent şi nediscriminatoriu toţi membrii ARIES.

Art.59 Filiala ARIES-TM işi pierde calitatea de filială şi se va lichida după caz prin:

a) reducerea numărului de membri sub numarul stabilit de lege,

b) hotăr.rea Adunării Generale a Membrilor Filialei,

c) hotăr.rea Adunării Generale a Membrilor asociaţiei ARIES.

Prin pierderea calităţii de Filială a Asociatiei Rom.ne pentru Industria Electronică şi Software .ntregul patrimoniu rezultat revine ARIES. Consiliul Director al ARIES va dispune repartizarea acestui patrimoniu către organizatiile Asociaţiei.

Art.60 Preşedintele Filialei este de drept vicepresedinte ARIES şi membru .n

Consiliul Director al ARIES conform art.20 din statutul ARIES.

Art.61 Organele de conducere ale Filialei sunt identice cu cele ale ARIES cu deosebirea că se referă la Filială şi nu la Asociaţie .n ansamblul său. Definirea lor, condiţiile de constituire şi atribuţiile lor sunt cele descrise .n capitolul IV din Statutul ARIES, subcapitolele A, C, D, E, F cu excepţia art.32 referitor la Preşedintele Consiliului Director şi art.36 referitor la vicepreşedinţii de drept care nu se aplică.

Art.62 Pentru Filială competenţa Consiliului Director al ARIES se extinde astfel:

a) Revocă preşedintele Filialei şi comitetul său executiv .n cazul .n care aceştia nu respectă statutul ARIES, sau .ncalcă legile statului şi regulile şi hotăr.rile Asociaţiei.

b) Organizează noi alegeri pentru Filială sau, dupa caz, numesc un preşedinte interimar şi un comitet executiv p.nă la urmatoarea Adunare Generală a Membrilor ARIES care va lua decizia finală.

Art.63 La .nfiintare, patrimoniul Filialei se constituie conform legii şi constă în suma de 7.500.000 lei, depuşi la CEC cu chitanţa Nr. 506190/ 23 iunie 2003.

CAPITOLUL 9. DISPOZIŢII COMUNE ŞI FINALE

Art.64. Asociaţia Rom.nă pentru Industria Electronică şi Software Filiala Timisoara se constituie pe termen nelimitat.

Art.65. Conţinutul prezentului statut se completează cu prevederile Ordonanţei nr.26 din 30 ianuarie 2000 şi completată cu OG Nr.37/ 2003.

Art.66. Dizolvarea sau lichidarea Filialei se va efectua .n condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr.26 din 30 ianuarie 2000 şi completată cu OG Nr.37/ 2003.

Art.67. Prevederile prezentului statut vor fi dezvoltate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filialei .

Art.68. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală de Constituire a Asociaţiei Rom.ne pentru Industria Electronică şi Software Filiala Timisoara din 23.05.2003.