Acasa   |   Despre Noi   |   Proiecte   |   Evenimente   |   Media   |   Parteneri   |   Contact
   Media   Media
CEX - Proiect in derulare implementat de ARIES-TM pentru Regiunea de Vest
Bune Practici - BKD ELECTRONIC

Bune Practici - BKD ELECTRONIC

Studiu de caz asupra dezvoltarii companiei BKD ELECTRONIC prin alinierea si implementarea directivelor UE

După 1989, economia de piaţă emergentă în Rom (...)

» 20 February 2013
Romania la cea de-a doua prezenta cu stand nationa (...)

» 19 February 2013
Romania isi mentine prezenta la “Embedded World 20 (...)

» 17 October 2012
ARIES-TM gazduieste GO USA! Roadshow 2012! (...)
Firmă de electronică caută un partener EMS din estul Europei.

Firmă de electronică caută un partener (...)

09 December 2009
Bune Practici - BKD ELECTRONIC

Studiu de caz asupra dezvoltarii companiei BKD ELECTRONIC prin alinierea si implementarea directivelor UE

După 1989, economia de piaţă emergentă în România a creat o multitudine de oportunităţi pentru oricine a dorit să-şi urmeze vocaţia economică sau profesională. Ca atare, în 1993, a fost înfiinţata societatea S.C. ELECTRO PROMEX S.R.L., având ca principal obiect de activitate repararea echipamentelor electrice şi electronice din industria cărbunelui. Cu timpul, compania a ajuns să proiecteze şi să fabrice echipamente proprii. Ca urmare a diversificării progresive a producţiei şi pieţei, numărul angajaţilor a crescut constant. Astfel, în 1999, a fost înfiinţată o nouă societate, cu sediul în Petrosani, Hunedoara, S.C. BKD ELECTRONIC S.A., cu o structură organizatorică şi economică nouă.

Astăzi, aceste două societăţi sunt organizate astfel încât să fabrice serii de produse obişnuite sau de produse speciale de mare complexitate, utilizând soluţii complete şi bine adaptate nevoilor clienţilor noştri. Capitalul uman este înalt calificat în tehnicile de proiectare, fiind capabil să elaboreze oferte flexibile şi să răspundă prompt cererilor de piaţă.

Sunt proiectate şi fabricate produse care corespund unor cerinţe funcţionale speciale, în domenii ca: industria minieră, transport, centrale electrice, chimie etc., pentru diverse zone climatice (temperate, tropicale sau polare).

PRODUSE ŞI SERVICII


PRODUSE: 

dispozitive pentru intierea capselor explozive,
echipamente şi aparate de protecţie a reţelelor şi instalaţiilor electrice
automate programabile 
dispozitive de măsurat pentru panouri de comandă,
relee de temporizare
sisteme de interfoane industriale autonome
sisteme electronice de avertizare

SERVICII:

Compania aplică un proces de dezvoltare a produselor bazat pe standardele ISO 9001. Acest proces a fost creat astfel încât să încorporeze mai multe tehnologii de proiectare, programe de management experimentale şi instrumente de dezvoltare a managementului superior. 

Departamentul de proiectare reprezintă prima treaptă esenţială a procesului prin care garantăm un ciclu de viaţă complet produselor pe care le livrăm clienţilor noştri. 

Servicii de proiectare oferite de societatea noastră:
 
Proiectare PCB 
Micro-controlere- programare
Proiectare procese automatizări industriale
Proiectare produs
Proiectare procese tehnologice

PIAŢA:

Piaţa regională şi naţională.

SCURTĂ DESCRIERE A NIVELULUI DE CONFORMITATE CU DIRECTIVELE UE:


În domeniul mediului, societatea îşi poate îmbunătăţi situaţia prin introducerea unui sistem de colectare a tuturor deşeurilor.
În ce priveşte calitatea şi siguranţa produselor, societatea va putea înregistra o îmbunătăţire imediată prin obţinerea declaraţiei de conformitate din partea organismului notificat, conform procedurii descrise la anexa III a Directivei.
În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, societatea poate progresa prin achiziţia de echipamente de birotică şi de instalaţii de reducere a riscurilor chimice generate de gazele de sudură.

DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE:


Probleme de mediu identificate:

1.Deşeurile nu se predau societăţilor de colectare şi recuperare a deşeurilor contractate în acest scop (publice sau private), iar societatea nu ţine o evidenţă a deşeurilor pe care le generează, în care să se specifice cantitatea, natura şi originea deşeurilor şi frecvenţa colectării acestora, precum şi metoda de tratare a deşeurilor. (Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile).

2.Sistemul de colectare a deşeurilor electrice / electronice şi informarea clientului cu privire la natura deşeurilor EE (Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

3.Societatea nu are un sistem de gestionare a ambalajelor pe care le primeşte. (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.


Probleme de calitate şi securitate a produselor identificate:

1.Restricţiile privitoare la utilizare nu apar pe echipamente şi, unde este cazul, pe ambalajele produselor destinate zonelor rezidenţiale, iar societatea, deşi are o documentaţie tehnică, nu a obţinut declaraţia de conformitate de la organismul notificat, prevăzută la anexa III a Directivei. (Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE).

2.Societatea este la curent cu prevederile privitoare la eticheta ecologică, însă nu este încă interesată să treacă la aplicarea acestei directive. (Regulamentul 1980/2000).


Probleme identificate în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:

1.Societatea şi-a informat lucrătorii sunt expuşi unui potenţial pericol iminent la locul de muncă, dar nu a luat nicio măsură de protejare a acestora - (Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă).

2.Ecranele monitoarelor, tastaturile, mesele şi scaunele de birou nu corespund cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă. (Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor 90/270/EEC).

3.Semnalizările de interzicere a accesului, de alarmă de incendiu şi de evacuare de urgenţă nu sunt identificate şi nici întreţinute (Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă ).

4.Societatea nu ia măsuri pentru măsurarea temperaturii, luminii şi umidităţii la locul de muncă. (Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]).


5.Societatea nu evaluează riscurile cauzate de agenţi fizici, cum ar fi câmpurile electromagnetice.[Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice)].

6.Societatea nu evaluează riscurile cauzate de agenţi chimici (Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă).

7.Societatea nu evaluează riscurile cauzate de potenţiale medii explozive (Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive).

SOLUŢII/BUNE PRACTICI.


Protecţia mediului:

Soluţii / Măsuri:

1. Societatea luase măsuri de îndeplinire a condiţiilor de la punctele 1, 2 şi 3 de mai sus, la data la care echipa de experti s-a deplasat la sediul acesteia pentru a acorda consultanţă. Aşadar, în ceea ce priveşte mediul, societatea mai trebuie să ia următoarea măsură: să comunice clienţilor săi natura deşeurilor EE. 

1,2,3. Pentru îmbunătăţirea managementului de mediu, societatea trebuie să implementeze şi să certifice un sistem de management de mediu (ISO 14001 sau EMAS).


Calitatea şi siguranţa produselor:

Soluţii / Măsuri:

1.Restricţiile privitoare la utilizare nu apar pe echipamente şi, unde este cazul, pe ambalajele produselor destinate zonelor rezidenţiale, iar societatea, deşi are o documentaţie tehnică, nu a obţinut declaraţia de conformitate de la organismul notificat, prevăzută la anexa III a Directivei. (Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE):

Redactarea şi introducerea informaţiilor referitoare la restricţiile de utilizare
Obţinerea unei declaraţii de conformitate de la organismul notificat, în conformitate cu anexa III la Directivă.

2.Pentru îmbunătăţirea controlului calităţii conform Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune:

Achiziţionarea de aparatură de testare PCB- ICT
Achiziţionarea unei staţii de reparaţii SMD.

3.Pentru îmbunătăţirea managementului calităţii în fabricaţie, obţinerea certificării ISO 9001:2008.
Sănătate şi securitate în muncă:

Soluţii / Măsuri:


1.Societatea a luat deja măsuri de asigurare a conformităţii cu Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
2.Achiziţionarea de echipamente noi şi ergonomice: monitoare, tastaturi, pupitre;
3.Achiziţionarea de semnalizări de interzicere a accesului, avertizare de incendiu şi evacuare de urgenţă.
4.Întreţinerea periodică a semnalizărilor susmenţionate.
5.Măsurarea temperaturii, umidităţii şi luminii la locul de muncă cu risc asociat.
6.Includerea în documentaţie a evaluărilor privitoare la riscul de expunere la agenţi fizici, chimici şi la medii explozive. 
7.Reducerea riscurilor chimice, achiziţionarea unui sistem de evacuare a gazelor rezultate din procesul de sudură.

CONCLUZII:

În prezent, societatea activează în Petroşani. Anul acesta, societatea are contacte cu clienţi din Spania şi Germania, astfel că este extrem de important să-şi îmbunătăţească performanţele şi să obţină resursele necesare, pentru a se conforma tuturor directivelor şi pentru a deveni mai competitivă.

Elaborarea şi aplicarea planului de aliniere reprezintă o componentă esenţială a strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung a societăţii, strategie care cuprinde următoarele:

a)Dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor de control al calităţii, astfel încât calitatea produselor fabricate de societate să fie controlată cu mai multă precizie.  

b)Creşterea exportului şi a colaborărilor cu alte ţări europene.

c)Alinierea la directivele EU referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi la protecţia mediului (aplicarea măsurilor de armonizare incluse în planul stabilit).

RESURSE:

Pentru a se alinia la Directivele UE selectate în cadrul acestui proiect, echipa de experţi împreună cu managerii companiei au estimat că vor fi necesare investiţii în valoare de 211 100 Euro atât din fonduri proprii ale companiei cât şi din fonduri structurale.


DATE DE CONTACT:

Nume: DANIEL BENEA
Funcţie: Anghel Saligny Nr 3, Petroşani
Telefon: +40 (254542964).
E-mail: dbenea@bkdelectronic.ro


» Attached file: (none)
» Article Publisher: ARIES-TM

 Search / Cautare
Urmariti subiecte actuale!
Puneti intrebari si obtineti opinii!

Intra in forum »
Pentru abonare la newsletterul nostru si administrarea abonamentului, click aici.
© Copyright 2007, ARIES TM. Web Development by SIPS Design.